>

  Pumpurs

  11

   

  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

   

  Atskaite par PuMPuRS  projektu 2019./2020.m.g.

   

  10.09.2019.

  Jau otro gadu Rīgas 92. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi un speciālisti sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un sniedz emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli justies skolā. Sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams, tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem, atbalsta personālam un citiem.

  2019./2020.m.g. – 182  skolēni no 5. līdz 12. klasei saņem atbalstu projekta ietvaros. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 36 skolas darbinieki.

  Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

  Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetos

  Projekts “PuMPuRS” sniedz arī šādu atbalstu:

  • kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu (launagu)

  6.novembrī projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika pirmā darbnīca, kurā piedalījās 23 pedagogi. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus.

  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

  Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/2022

  Skolas projekta koordinātore:  Jeļena Soseda.

  Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

   

   

  10.09.2018.

  Mūsu skola iesaistīta projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

  Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

  Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

    

  Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetā

  Projekta īstenošanas laiks: 09/2018 – 12/2022

   

  Nepieciešama individuāla pieeja katra izglītojamā problēmu

  risināšanā, kā arī savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam jāizstrādā individuālie atbalsta pasākumi gan izglītības iestādes līmenī. Svarīga arī vecāku darbība problēmas novēršanā –ģimenes resursi.

    22

  Šobrīd projektā ir iesaistījušās 16 skolas darbinieki.

  Skolas projekta koordinātore:  Jeļena Soseda.

  Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

   

  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

   

   

   

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper