>

   

  Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (telpas – 15,70 m²) (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009) un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, nomas tiesību izsolei. 

  Izsole notiks 17.01.2020. plkst.10:00, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 16.01.2020. plkst.16:30 Klientu apkalpošanas centrā.

   

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

   

   

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009, nomas līgumu.

  30.09.2019. Rīgas 92. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009,  nomas līgumu ar SIA “Lauvas zobs”, reģistrācijas Nr. 40003399099, nomas maksa  - EUR 69.99 mēnesī, ar termiņu līdz 30.09.2024.

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

  Nekustama īpašuma nomas līgums

      Pirmo reizi mūsu skola atvēra durvis skolēniem pirms 30 gadiem. Ziedošu pļavu un mazdārziņu vietā viena aiz otras tika uzceltas daudzdzīvokļu mājas, un jaunā dzīvojamā mikrorajona iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja skolas atklāšanu. 1987. gadā Ulbrokas ielā tika atklāta jaunā skola, kurā atnākuši strādāt enerģiski, radoši, talantīgi skolotāji, īsti jaunie entuziasti. Kopš 1987. gada skolu vadīja Nataļja Vasilika, no 2017. gada - Lolita Semjonova.

      Pļavnieki attīstījās, skolēnu skaits turpināja palielināties, sasniedzot aptuveni 3 tūkstošu skolēnu, tāpēc dažos mācību gados mācības notika divās maiņās.

      Labākais skolas pedagogu profesionalitātes apliecinājums ir skolēnu sasniegumi. Mūsu skolēni ik gadu veiksmīgi piedalās pilsētas, republikas, starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, sporta pasākumos un gūst godalgotas vietas.

      Sākot ar 1998. gadu, vislabākie skolas absolventi ir saņēmuši Rīgas pašvaldības balvas. „Zeltas stipendijas” par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos tika piešķirtas deviņiem skolu absolventiem: Romanam Kasperovičam, Jeļenai Pļuščevskai, Antonam Sizovam, Aleksandram Ščemeļevam, Mihailam Arhangeļskim, Irinai Cvekai, Romanam Čaplinskim, Andrejam Vihrovam, JevģēnijamVihrovam.

      Daudzi mūsu absolventi ir ieguvuši doktora grādu dažādās zinātnes nozarēs: Antons Sizovs, Tomass Baikštis, Mihails Arhangeļskis – ķīmijā, Romans Kasperovičs, Jānis Graudiņš – datorzinību jomā, Nadežda Borisova – filoloģijā, Tatjana Knellere - fizikā.

      Skolas absolventi iegūst augstāko izglītību un strādā dažādās profesionālās nozarēs, daži paši kļuvuši par pasniedzējiem. Arī mūsu skolas darbinieku vidū ir mūsu skolas bijušie audzēkņi - Tatjana Knellere, Jeļena Soseda, Tatjana Matvejeva, Anastasija Tolstikova,Viktors Vaļevko.

      Daudziem skolas pedagogiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā tika pasniegta balva “Zelta pildspalva”: Lolita Semjonova (1997.g.), Ņina Grigorjeva (2008.g.), Inna Bogdanova (2010.g.), Marianna Teže (2001., 2002., 2005.g.), Romualda Gavšina (2008.g.), Ņina Demidova (2007.g.), Valentīna Voitāne (2012.g.), Jevgeņija Pavlova (2015.g.), Lidija Beļajeva (2017.g.), Valērijs Sudņickis (2018.g.).

      Skolas pedagogi un skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalās dažādos Rīgas,valsts un starptautiskajās iniciatīvās, piemērām projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, ESF projektos “Kompetenču pieeja mācību saturā”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, ES Erasmus+ projektā u.c.

      Skolai ir ļoti daudz tradicionālu pasākumu:

      • Zinību diena;

   

     • Gadskārtu svētki Latvijā; 
     • Skolotāju diena;
     • Latvijas valsts dzimšanas diena;
     • Lāčplēša diena;
     • Ziemassvētku pasākumi;
     • Karjeras nedēļa;
     • Zinātniski pētniecisko darbu konference;
     • Sporta dienas;
     • Vecāku dienas;
     • Labdarības akcijas;
     • Ziemassvētku un pavasara koncerti vecākiem un mikrorajona iedzīvotājiem;
     • Pasākumi sākumskolas beidzējiem;
     • Pēdējais zvans;
     • Izlaiduma balles 9.un12.klasēs;
     • Ābeces svētki 1.klasei;
     • Pateicības dienas – „Šokolādes līnijas”;
     • Mātes diena.

      Šobrīd skolā mācās 778 skolēni. Rīgas 92.vidusskola īsteno 5 izglītības programmas: 

     • Pamatizglītības mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (3. modelis);
     • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
     • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.

      Skolā tiek piedāvātas daudzveidīgas iespējas, kur pierādīt un apliecināt sevi ārpus stundām: skolēni var piedalīties moderno deju kolektīvā, skolas avīzes darbībā, teātra un vides pētnieku pulciņos, var nodarboties ar sportu: brīvo cīņu, basketbolu, volejbolu, futbolu.

      Katru gadu skola organizē Atvērto durvju dienu, kad sākumskolas izglītojamie velta koncertu topošiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, demonstrē savus sasniegumus skolā. Lai topošie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1.klasēs, ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērni viegli adaptējas skolas vidē.

      Rīgas 92.vidusskola gaida savā pulkā jaunos audzēkņus, kuri varēs turpināt skolas labākās tradīcijas.

  Ko dara psihologs?

  Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast no tām izeju. Psihologa uzdevums ir nodarboties ne tikai ar negatīvu cēloņu radīto seku novēršanu, bet jau laikus pamanīt neveselīgu tendenču vai kādas problēmas veidošanos.

  Dažkārt katram nākas saskarties ar dzīves problēmām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Psihologs problēmas risināšanas procesā liek cilvēkam atklāt un izmantot cilvēka paša iekšējos resursus.

  Vai ir atšķirība starp psihologu un psihiatru?

  Jā. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem un neizraksta medikamentus.

  Ko dara skolas psihologs?

  Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju iegūtu valsts vai ārvalstu akreditētā augstskolā.

  Skolas psihologs  ir pilntiesīgs pedagoģiskā kolektīva loceklis un ir atbildīgs par pedagoģiskā procesa psihisko un psiholoģisko pusi, t.i., par skolēnu intelektuālās, emocionālās, vajadzību un motivāciju, komunikāciju u.c. psihisko sfēru attīstības veicināšanu, kas nostiprinātu bērna psiholoģisko veselību.

  Skolas psihologa darbam ir sava specifika, uzdevumi un darba metodes, kuru veiksmīga īstenošana ir iespējama ar aktīvu pedagogu un vecāku līdzdalību.

  Skolas psihologa galvenie darbības virzieni:

  1. Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana.
  2. Skolēnu psiholoģiskā izpēte, t.sk. novērošana mācību stundās un ārpus tām.
  3. Īpašas uzmanības pievēršana skolēnu dzīves pārejas vecuma posmiem un lūzuma momentiem.
  4. Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
  5. Psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmu izzināšana un novēršana skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā.
  6. Informācijas un konsultāciju sniegšana skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem par mācību darba psiholoģiskajām problēmām.
  7. Skolēnu individuālās un grupas konsultējošās darbības veikšana par mācību, attīstības jautājumiem, par pašnoteikšanās, pašapziņas, pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.
  8. Psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma (bāriņtiesa, psihiatrs, ģimenes ārsts u.c.)

  Psihologa darba ētiskos principus nosaka praktisko psihologu ētikas kodekss.

  Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.

  Skolas psiholoģe – Jeļena Korsaka-Pumpure (316a kab.)

  Sazināšanās arī: e-klasē

  (konsultācijas vecākiem pēc iepriekšēja pieraksta).

  atbalsts

   

  Komisijas sastāvs:

                                             Ģita Ņesterova (117. kab)

  • Medicīnas māsas – Ludmila Soldatenkova (109. kab)

                                              Valentina Solovjova (109. kab)  

   darba laiks

   

  MyCollages (2)

  MyCollages (3)

  Rīgas 92. vidusskolas Atbalsta personāla komisijas locekļu

  darba laiks 2015./2016.m.g.

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper